Podmienky používania

1. Definícia podmienok používania.

Používanie tejto internetovej stránky, jej obsahu a ponúkaných služieb je možné len za nasledujúcich podmienok. Prístupom na internetovú stránku alebo niektorú z internetových podstránok, používateľ vyjadruje súhlas s platnosťou podmienok používania v účinnom znení. Ak používateľ nesúhlasí s jednotlivou podmienkou alebo všetkými podmienkami, používanie internetovej stránky má byť prerušené. Konica Minolta si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Ponúkané služby

Konica Minolta ponúka na tejto internetovej stránke obsah a informácie na obchodné účely. Konica Minolta si vyhradzuje právo ukončiť alebo obmedziť činnosť tejto internetovej stránky a neprijíma žiadnu zodpovednosť za trvalú, neprerušovanú alebo nezmenenú dostupnosť internetovej stránky alebo jej obsahu.

3. Rozsah použitia

Obsah a informácie na internetovej stránke sú určené pre používateľov na osobné a nekomerčné účely a nesmú byť sťahované, kopírované, spracované alebo distribuované na komerčné účely s výnimkou obsahu, ktorý je ponúkaný špeciálne na stiahnutie a je výlučne určený na tento účel. Používateľ si môže vytlačiť časti internetovej stránky na osobné účely.

Konica Minolta výslovne prehlasuje nasledovné:

  • Obsah tejto internetovej stránky (text, obrázky, grafika, zvuky a úprava) je duševným vlastníctvom alebo majetkom spoločnosti Konica Minolta a je chránený platnými predpismi práva duševného vlastníctva a iných právnych odvetví.
  • Názvy výrobkov, značiek a názvy spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Použitie obsahu tejto internetovej stránky na iný účel ako predpokladá Konica Minolta je zakázaný zákonom, okrem udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Konica Minolta.

4. Záruka, zodpovednosť

Webová stránka odráža stav informácií a technológií dostupných v čase zverejnenia. Konica Minolta nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť obsahu, najmä v prípade keď sa zmeny produktov Konica Minolta alebo aplikácií týchto produktov môžu príležitostne odlišovať od obsahu internetovej stránky. Konica Minolta tiež nemôže zaručiť, že obsah internetovej stránky je vhodný na používateľom určené účely. Konica Minolta a jej zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody alebo nevýhody akejkoľvek povahy, ktoré môže používateľ znášať pri používaní alebo v súvislosti s používaním tejto internetovej stránky a jej podstránok. V prípade porušenia ktorejkoľvek zo základných povinností uvedených v týchto podmienkach, je rozsah zodpovednosti obmedzený na typické, predvídateľné náhrady škody. Toto obmedzenie neplatí v prípadoch, kedy je spoločnosť Konica Minolta podľa platného práva plne zodpovedná, tzn. v prípade úmyselného konania alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, ohrozenia života, zdravia alebo spôsobením osobnej ujmy zanedbaním svojich povinností alebo záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov o zodpovednosti za vadné výrobky.

5. Odkazy na iné webové stránky

V niektorých častiach internetovej stránky sú hypertextové odkazy na iné internetové stránky s ďalšími informáciami, ktoré by mohli byť zaujímavé pre používateľa. Po kliknutí na odkaz týchto internetových stránok, používateľ opustí internetovú stránku Konica Minolta.

Konica Minolta nemá žiadny vplyv na súčasné alebo budúce obsahy internetových stránok, ktoré sú kontrolované tretími osobami. Konica Minolta preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto internetových stránok tretej strany a Konica Minolta nie je zodpovedná pokiaľ nevedela o ilegálnom obsahu stránky pred nastavením hypertextového odkazu.

6. Povinnosti používateľa

Používateľ tejto internetovej stránky je povinný pri každom použití ponúkaných internetových stránok alebo služieb konať v súlade so zákonom. Používateľ nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné programy, ktoré by v kombinácii s internetovou stránkou mohli poškodiť alebo narušiť stránku. To platí aj pre akékoľvek vedomé opatrenia, ktoré môžu spôsobiť neprimerané zaťaženie alebo napätie na technickej infraštruktúre stránky.

7. Ochrana osobných údajov

Internetovú stránku je možné navštíviť a používať bez toho, aby používateľ zadával osobné údaje.

Niektoré časti internetovej stránky ponúkajúce sťahovanie informácií alebo služieb môžu vyžadovať, aby používatelia zadali osobné údaje pre získanie služieb alebo prístupu k špecifickej oblasti, alebo môžu vyžadovať registráciu používateľa heslom. V týchto prípadoch Konica Minolta uvádza, na aké účely sa dáta použijú, rovnako aj informácie o tom, či sú dáta dobrovoľné alebo povinné pre použitie daných služieb.

Konica Minolta ukladá a používa osobné údaje používateľov iba na konkrétny účel, na ktorý ich používateľ určil, t.j. s ktorými súhlasil. Použitie osobných údajov na iné účely je možné vykonať len ak je to v súlade s platnými právnymi predpismi. Všetky používateľské dáta budú považované za dôverné a môžu byť odovzdané zamestnancom Konica Minolta alebo ich zástupcom, len ak je to nevyhnutné na výslovný účel určený používateľom. Údaje nebudú poskytnuté žiadnym externým tretím osobám s výnimkou zákonnej povinnosti zo strany Konica Minolta.

Na požiadanie poskytne Konica Minolta používateľovi informácie o zozbieraných a uchovávaných osobných údajoch. Konica Minolta opraví nepresné údaje na žiadosť používateľa. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť dohodu o používaní a uchovávaní jeho osobných údajov a Konica Minolta vymaže tieto informácie okamžite po obdržaní odvolania. V prípadoch, kedy má spoločnosť Konica Minolta povinnosť uchovávať údaje na určité časové obdobie, budú údaje neprístupné.

8. Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Používanie tejto internetovej stránky a uplatnenie týchto podmienok sa riadi právom Slovenskej republiky. Príslušnosť súdu sa spravuje platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym súdnym poriadkom.